thaiagrinature


ผู้นำพอเพียงกับการสร้างความมั่นคงใหม่

ปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา อาจารย์ยักษ์ได้รับเชิญไปบรรยายในโครงการ “อบรมปฏิบัติการผู้นำการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการสร้างความมั่นคงใหม่แห่งชาติ” โครงการชื่อยาว ภายใต้การดำเนินงานของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยแกนนำคือ อ.ไตรภพ โคตรวงษา ผู้อำนวยการสถาบัน และการสนับสนุนของผู้ช่วยศาสตราจารย์อเนก เทพสุภรณ์กุล อธิการบดี ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่  โครงการนี้เป็นโครงการร่วมมือระหว่าง 3 สถาบันและ 17 หน่วยงาน คือมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ และสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงของมูลนิธิเศรษฐกิจพอเพียง และหน่วยงานที่ได้จัดสรรงบประมาณกิจกรรม/โครงการภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จำนวน 17 หน่วยงาน โดยจัดขึ้นด้วยความเชื่อที่ว่าสังคมมนุษยชาติและประชาคมโลกต่างแสวงหาองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่จะนำมาใช้เพื่อฝ่าวิกฤติโลก และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละ คือทางรอด จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้นำที่เข้าใจ เพื่อน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในองค์กร เพื่อให้สามารถนำพาสังคม องค์กร และประเทศชาติรอดพ้นจากภาวะวิกฤตินานัปการ

การฝึกอบรมปฏิบัติการยังคงเป็นไปภายใต้หลักการ เช้าบรรยาย บ่ายพาทำ ค่ำสรุป ซึ่งเป็นรูปแบบที่เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติใช้มาตลอด แต่เนื่องจากคราวนี้เป็นกลุ่มผู้นำ จึงเน้นวิชาการเต็มในวันแรก วันที่สองพาไปดูของจริงให้เข้าใจ และวันสุดท้ายเป็นการสรุปผล และเตรียมวางแผนขับเคลื่อนในหน่วยงานและองค์กรของตนเอง

กลุ่มแรกที่เข้าอบรมโครงการนี้ ที่เรียกย่อๆ ว่า “ผู้นำพอเพียง” รุ่นที่ 1 อาจารย์ยักษ์เห็นรายชื่อผู้เข้าอบรมแล้วก็รู้สึกยินดีและอบอุ่นใจ เพราะมาจากหน่วยงานหลายหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดทิศทางของประเทศ และมีงบประมาณเพียงพอ ซ้ำบางหน่วยยังดำเนินการในแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้ว อาทิ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กรมการพัฒนาชุมชน โรงเรียนหลายโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร องค์การสวนสัตว์ ฯลฯ

ผู้นำขององค์กรเหล่านี้ยินดีสละเวลาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังแนวทางที่พวกเราใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภาคประชาชน แนวทางการบริหารองค์กรในฐานะผู้นำที่จะนำพาความพอเพียงไปสู่พนักงานอันเป็นรากฐานที่สำคัญขององค์กรก่อนขยายผลไปยังประชาชน ซึ่งอาจารย์ยักษ์สัมผัสได้ถึงความตั้งใจจริงของทุกคน ที่พยายามทำความเข้าใจและตริตรอง เพื่อปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อม ตลอดจนผลักดันให้เกิดการขยายผลความรู้สู่การปฏิบัติในบริบทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งอาจารย์ยักษ์ก็ได้ให้หลักสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กร ว่าเงื่อนไขสำคัญ คือ ความรู้ และคุณธรรม ซึ่งแตกออกได้เป็นหลายประการ อาจจะใช้ 4 รู้ 3 รัก 2 สามัคคี เป็นแนวทางก่อนหารูปแบบที่เหมาะสมของตนเองโดยไม่ต้องยึดติดหลักการนี้ก็ได้ แต่สิ่งสำคัญในการนำไปปฏิบัติที่เหมือนกัน คือต้องตระหนักว่าหัวใจสำคัญคือ “คน”

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในฐานะผู้นำองค์กร ต้องเริ่มจาก “Staff First” หรือจากคนในองค์กรให้มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพร้อมนำไปปฏิบัติ จากนั้นจึงขยายผลไปยังครอบครัวพนักงาน ชุมชน ด้วยวิธีนี้จึงจะทำให้การขับเคลื่อนประสบความสำเร็จ เพราะทุกคนในหน่วยงานในองค์กร มีความรู้ ความเข้าใจและประจักษ์แก่ตนเองแล้วว่าแนวทางนี้นี่แหละที่เป็นทางรอดของตน ของครอบครัว เป็นหลักในภาวะวิกฤติชาติ ดังนั้นเมื่อมีโอกาสจึงไม่รีรอเลยที่จะใช้กำลังความสามารถที่มีร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ภาคประชาชน เป็นพลังจากข้างในที่เกิดจากความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน หรือทิฏฐิสามัญญตาเหมือนกัน จนกลายเป็นการ “ระเบิดจากข้างใน” ตามแนวทางพระราชดำรัสนั่นเอง

อาจารย์ยักษ์ มหา’ลัยคอกหมู

พอแล้วรวย 5 กุมภาพันธ์ 2554

Advertisements

Leave a Comment so far
Leave a commentLeave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s%d bloggers like this: