thaiagrinature


ฅนรักษ์แม่ธรณี
February 10, 2011, 10:14 pm
Filed under: ฐานเรียนรู้
ความคิดของฅนทำการเกษตรมักคิดว่าการใส่ปุ๋ยนั้นเป็นการให้อาหารแก่พืชโดยการใส่ ปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารเพียง 3 ชนิดได้แก่  NPK ที่มาจากขยะการกลั่นน้ำมันซึ่งเป็นสารพิษใส่ลงไปในดิน  เมื่อใส่ลงไปเรื่อยๆ นานวันเข้าก็จะทำให้ดินแข็งเป็นดาน จุลินทรีย์ในดินก็จะเริ่มตายลงไป  ทำให้ต้นพืชอ่อนแอ เชื้อโรคและแมลงเข้าทำลาย  ต้นทุนในการผลิตเพิ่มขึ้น สุขภาพจิตและร่างกายเริ่มแย่ลง
“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานแนวทาง ทฤษฎีเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง” ในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติได้มีการจัดฝึกอบรมเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์และสอนการทำปุ๋ยหมักแห้ง, ปุ๋ยน้ำชีวภาพ โดยเน้นเรื่องกสิกรรมธรรมชาติคือ การห่มดิน และการปรุงอาหารเลี้ยงดินโดยการใส่ปุ๋ยชีวภาพลงไปเพื่อให้เป็นอาหารของดิน แล้วดินจะปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาให้พืช โดยกระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์ จึงเรียกหลักการนี้ว่า “เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช” เมื่อทำแบบนี้จะทำให้ดินกลับมามีชีวิต พืชที่ปลูกก็จะเจริญเติบโตแข็งแรงให้ผลผลิตดี ต้นทุนในการผลิตลดลง รวมถึงการมีสุขภาพจิตที่ดี ร่างกายแข็งแรง จึงได้มีการให้นิยามว่า “คืนชีวิตให้แผ่นดิน”
การคืนชีวิตให้กับแผ่นดินในวันนี้ จึงไม่เพียงหมายถึงการคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับพระแม่ธรณีเท่านั้นแต่ยังหมายรวมถึงการทำให้ประชาชนชาวไทยได้อยู่อย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความพอเพียงอีกครั้ง
ขั้นตอนการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ
วัสดุและอุปกรณ์
1. วัตถุดิบ(พืช สมุนไพร)                        3 กิโลกรัม
2. หัวเชื้อจุลินทรีย์                                    1 ลิตร
3. น้ำตาลอ้อย                                          1 กิโลกรัม
4. น้ำสะอาด                                           10 ลิตร
5. ถังขนาด 20 ลิตรแบบฝาปิดล็อค       1 ถัง
ขั้นตอนและวิธีทำ
1. นำวัตถุดิบที่เตรียมไว้มาสับหรือตำ
2. นำน้ำตาลอ้อยมาละลายกับน้ำสะอาดที่เตรียมไว้
3. นำหัวเชื้อจุลินทรีย์ผสมกับน้ำตาลอ้อยที่ละลายแล้ว
4. นำวัตถุดิบที่สับหรือตำเรียบร้อยมาใส่ในภาชนะที่จัดไว้หาไม้ไผ่ที่สานเป็นตาหมากรุกมาขัดทับเอาไว้
5. นำส่วนผสมในข้อที่3มาเทใส่แล้วปิดฝาให้สนิทและเขียน วัน/เดือน/ปี พร้อมทั้งชื่อวัตถุดิบที่นำมาหมัก
6. นำไปตั้งไว้ในที่ร่ม หมักทิ้งไว้ 90 วัน
(อัตราส่วนที่ใช้คือ  1 ลิตร / 400 ลิตร)
ขั้นตอนการทำปุ๋ยหมักแห้ง
วัสดุและอุปกรณ์
1. เศษวัสดุที่เหลือใช้จากการทำเกษตร เช่น เศษใบไม้ เศษหญ้าแห้ง
2. มูลสัตว์
3. แกลบดิบ
4. แกลบเผา
5. รำหยาบหรือละอองข้าว
6. ปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์
ขั้นตอนและวิธีทำ
1. นำวัตถุดิบที่เตรียมมาในข้อ 1-5 ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน
(อัตราส่วนที่ใช้คือ 1 ต่อ 1)
2. นำปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์มาผสมกับนำสะอาดในอัตราส่วน 1 ลิตร/100 ลิตร
3. นำส่วนผสมในข้อที่ 1 และ 2 ผสมให้เข้ากัน
4. ตรวจเช็คความชื้นด้วยการหยิบขึ้นมากำบีบให้แน่น เมื่อแบมือแล้วไม่แตกและไม่มีน้ำไหลออกมาจากง่ามนิ้วมือถือว่าใช้ได้
5. ตักใส่กระสอบโดยไม่ต้องกระแทกให้แน่นหมักทิ้งไว้ 7-15 วันจึงนำไปใส่ในแปลง
(อัตราส่วนที่ใช้คือ 500 กิโลกรัม / 1 ไร่)
Advertisements

Leave a Comment so far
Leave a commentLeave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s%d bloggers like this: